Općina Prozor-Rama traži višeg referenta za davanje informacija

opcina_prozor

Viši referent za davanje informacija (info pult) i radne odnose

Općina Prozor – Rama | Državna insitucija

Rok trajanja: 26.02.2016

Stepen stručnog obrazovanja: Srednja stručna sprema

Broj izvršitelja 1

Kategorija: Ostalo

Mjesto rada: Prozor-Rama

Vrsta radnog odnosa: Neodređeno

Detaljno o konkursu:

Dnevni list, 12.02.2016.

 

Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F

BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

 

 

J A V N I     O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama

 

· Viši referent za davanje informacija (info pult) i radne odnose – 1 izvršitelj, na

neodređeno vrijeme

 

USLOVI:

Pored općih uslova predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH

(„Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

· SSS, IV stupanj – Gimnazija, ekonomska, tehnička

· Položen stručni upravni ispit

· Najmanje 10 mjeseci radnog staža

· Poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni

priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

· Izvod iz matične knjige rođenih

· Uvjerenje o državljanstvu

· Diploma o vrsti i stupnju školske spreme

· Uvjerenje o radnom stažu

· Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

· Dokaz o poznavanju rada na računaru

· Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)

· Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana

objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske

kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH

· Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

 

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim

novinama (Večernji list, Dnevni list i Dnevni avaz) na adresu:

 

OPĆINA PROZOR – RAMA

Kralja Tomislava bb

88 440 P r o z o r

s naznakom

„Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

– NE OTVARATI“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Urednik i osnivač portala Prozor-x.com. Datum rođenja: 19.04.1988. godine. Nastanjen u Prozoru. Kontakt e-mail: redakcija@prozor-x.com