Konkurs za posao u općini Prozor-Rama – Traže se 2 referenta

opcina_prozor
Općina Prozor-Rama | Državna institucija
Rok trajanja konkursa: 23.04.2015
Stepen stručnog obrazovanja: Srednja stručna sprema
Broj izvršitelja 2
Kategorija: Ostalo
Mjesto rada: Prozor-Rama
Vrsta radnog odnosa: neodređeno
Detaljno o konkursu:Na temelju čl. 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), Načelnik Općine Prozor-Rama, raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Prozor-Rama
1. Viši referent za mjesne zajednice – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
1. Viši referent za poljoprivredu – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
UVJETI:

Za poziciju 1.
Pored općih uslova predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

• SSS, IV stepen– Gimnazija, ekonomska, tehnička
• Položen stručni upravni ispit
• Najmanje 10 mjeseci radnog staža
• Poznavanje rada na računaru

Za poziciju 2.

Pored općih uvjeta predviđenih čl. 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 49/05 ), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

• SSS, IV stepen– ekonomska, tehnička, poljoprivredna
• Položen stručni upravni ispit
• Najmanje 10 mjeseci radnog staža
• Poznavanje rada na računaru

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uslova, uz prijavu na Javni oglas (pozicije 1. i 2.) kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

• Izvod iz matične knjige rođenih
• Uvjerenje o državljanstvu
• Diploma o vrsti i stupnju školske spreme
• Uvjerenje o radnom stažu
• Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
• Dokaz o poznavanju rada na računaru
• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
• Ovjerena i vlastoručno potpisana izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, odnosno BiH
• Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH

Kandidat koji nema položen stručni ispit može se primiti u radni odnos, ali je dužan taj ispit položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos. Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika i isti podliježu obavezi probnog rada u trajanju od tri mjeseca.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama na adresu:

OPĆINA PROZOR – RAMA
Kralja Tomislava bb
88 440 P r o z o r
Sa naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na
neodređeno vrijeme – NE OTVARATI“
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Podijeli svoj utisak!


Kako vam se svidjela vijest?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Urednik i osnivač portala Prozor-x.com. Datum rođenja: 19.04.1988. godine. Nastanjen u Prozoru. Kontakt e-mail: redakcija@prozor-x.com